DOKUMENTY

 

BENEFICJENCI

Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić:

 • Osoby fizyczne zameldowane lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju,
 • Kościoły,
 • Stowarzyszenia,
 • Gminy,
 • Instytucje kultury,

 

ZAKRES OPERACJI W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW

Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. Organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju;
 2. Promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i  artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
 3. Rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych;
 4. Oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
 5. Inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
 6. Organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością Lokalnej Grupy Działania;
 7. Zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
 8. Zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD;
 9. Renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
 10. Odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
 11. Zakupów strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
 12. Inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
 13. Budowy / odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
 14. Zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty:

 1. Ogólne:
  • przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości,
  • opłat za patenty lub licencje,
  • badań lub analiz,
  • sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
 2. Robót budowlanych;
 3. Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych;
 4. Podłączenia do Internetu;
 5. Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;
 6. Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu;
 7. Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
 8. Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;
 9. Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
 10. Wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;
 11. Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;
 12. Tworzenia stron internetowych;
 13. Upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów;
 14. Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia;
 15. Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń;
 16. Noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni;
 17. Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Refundacja poniesionych wydatków w wysokości:

 • 70% wartości projektu, maksymalnie 25 tys. zł
 • minimalna wartość projektu 4,5 tys. zł

 

UWAGA

 • 30% kosztów projektu (inwestycji) musi zostać pokrytych ze środków własnych Beneficjenta, z czego 10% może stanowić wartość pracy oraz nieodpłatnie świadczonych usług;
 • Pomoc w ramach “Malych Projektow” dla jednego Beneficjenta w okresie realizacji Programu wynosi 100 tys. zł.
 • Koszt podatku VAT  jest kosztem niekwalifikowanym dla JST. Dla pozostałych Wnioskodawców kwalifikowalność VAT-u jest uzależniona od interpretacji Urzędu Skarbowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.