Odnowa i rozwój wsi 2010

DOKUMENTY

 

BENEFICJENCI

Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić:

 • Gminy;
 • Instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Kościoły lub inny związek wyznaniowy;
 • Organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego;

 

ZAKRES ZADAŃ W RAMACH ODNOWY I ROZWOJU WSI

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu realizacji inwestycji w zakresie:

 1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
 2. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenie obiektów małej architektury;
 3. Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie do szkół lub przedszkoli;
 4. Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
 5. Związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
 6. Urządzenia i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
 7. Budowy, przebudowy i remontu infrastruktury turystycznej;
 8. Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników i miejsc pamięci;
 9. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do realizacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
 10. Zakupu i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
 11. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
 12. Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 13. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji ww.;
 14. Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;
 15. Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 16. Ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Refundacji podlegają koszty:

 1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
 2. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
 3. Budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;
 5. Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
 6. Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
 7. Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
 8. Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
 9. Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
 10. Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
 11. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
 12. Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 13. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12;
 14. Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji;
 15. Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 
Wyżej wymienione koszty uznaje się za koszty kwalifikowane, jeżeli:

 1. Zostały poniesione:
  • w formie rozliczenia bezgotówkowego,
  • po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007r.;
  • od dnia, w którym została zawarta umowa;
 2. Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się również tzw. koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty:

 1. Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym:
  • kosztorysów,
  • projektów architektonicznych lub budowlanych,
  • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
  • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
  • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
  • usług geodezyjno-kartograficznych,
  • usług rzeczoznawcy majątkowego;
 2. Opłat za patenty lub licencje;
 3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
 4. Przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Refundacja poniesionych wydatków w wysokości:

 • 75% wartości projektu netto lub brutto w zależności czy Beneficjent jest płatnikiem podatku VAT,
 • 25 tys. – minimalna wysokość dofinansowania

 

UWAGA

 • 25% kosztów inwestycji musi zostać pokrytych ze środków własnych Beneficjenta,
 • Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500.000,00 zł w okresie realizacji Programu.
 • Koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowanym dla JST. Dla pozostałych Wnioskodawców kwalifikowalność VAT-u jest uzależniona od interpretacji Urzędu Skarbowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.