Procedury konkursowe

Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji będzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu przez Radę Decyzyjną w przypadku, gdy:

a) wpłynie do biura Stowarzyszenia w terminie określonym w pkt. 3 procedury odwoławczej od decyzji RD– decyduje data wpływu do biura,

b) złożone będzie na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lgd.pleszew.pl lub w biurze Stowarzyszenia – Czermin 47,  63-304 Czermin

c) zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji,

d) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Odwołania, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Procedura odwoławcza od decyzji RD