Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2010

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Wniosek o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 4. Ekonomiczny Plan Operacji
 5. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
 6. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
 7. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
 8. Wzór zapytania ofertowego
 9. Broszura informacyjna dla Beneficjentów RWKDNR
 10. Lokalne Kryteria Wyboru Projektów przez Radę Decyzyjną LGD
 11. Wykaz niezbędnych dokumentów
 12. Załącznik nr 1- Opis projektu
 13. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy
 14. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 15. Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.07.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013