„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2012

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Ogłoszenie o naborze – pobierz

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” pobierz

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

 1. Ekonomiczny Plan Operacji pobierz
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pobierz
 3. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością pobierz
 4. Wzór gwarancji – załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy pobierz
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) pobierz
 6. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) pobierz
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy pobierz
 8. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji pobierz
 9. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. pobierz
 10. Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” pobierz

ZAŁĄCZNIKI  WYMAGANE  PRZEZ  LGD

 1. Lokalne Kryteria Wyboru operacji pobierz
 2. Załącznik nr 1 pobierz
 3. Załącznik nr 2 pobierz
 4. Załącznik nr 3 pobierz
 5. Załącznik nr 4 pobierz
 6. Załącznik nr 5 pobierz
 7. Informacja dodatkowa pobierz