Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2013

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI  W RAMACH DZIAŁAŃ „MAŁE PROJEKTY”,  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” KTÓRZY SKŁADAJĄ WNIOSKI ZA POŚREDNICTWEM LGD SWDP

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 marca 2013r. dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Istotne dla beneficjentów zmiany dotyczą załącznika nr 2 do LSR Regulamin Organu Decyzyjnego – Rady oraz załącznika nr 9 do LSR Procedura konkursów – do obu załączników wprowadzono zapis, który będzie obowiązywał we wszystkich naborach w 2013r.:

„W sytuacji, gdy dwa lub więcej wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach tego samego działania uzyska tę samą liczbę punktów w punktacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, a nie wszystkie wnioski, które uzyskały tę samą liczbę punktów mieszczą się w limicie dostępnych środków, wówczas do finansowania zostaje wybrany projekt, który zapewnia realizację wskaźnika zapisanego w LSR, którego poziom jest osiągnięty na niższym poziomie – zgodnie z zestawieniem zawartym w sprawozdaniu z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” za rok poprzedzający rok, w którym beneficjent złożył wniosek. W sytuacji, gdy kilka wniosków które otrzymały tę samą liczbę punktów w punktacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków zakłada, iż przyczyni się do realizacji tego samego wskaźnika, o wybraniu bądź niewybraniu przez Radę Decyzyjną LGD operacji do finansowania decyduje kolejność wpływu wniosku do biura LGD (data i godzina przyjęcia wniosku)”.

DOKUMENTACJA  KONKURSOWA

1.   Ogłoszenie o naborze

2.   Wniosek o przyznanie pomocy

3.   Ekonomiczny Plan Operacji

4.   Oświadczenie

5.   Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

6.   Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

7.   Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

8.   Wzór gwarancji

9.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

11. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

12. Wzór zapytania ofertowego

13. Szablon do wyliczania momentu bazowego

14. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

15. Załącznik nr 1 – Opis projektu

16. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nie korzystaniu ze środków pochodzących z innego programu w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych

17. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

18. Załącznik nr 4 – Oświadczenie beneficjenta o informowaniu LGD o statusie projektu

19. Załącznik nr 5 – Zgoda na wcześniejsze udostępnienie fiszki operacji

20. Wykaz kodów PKD

21. nformacja dodatkowa