Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2014

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2014

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI   KTÓRZY SKŁADAJĄ WNIOSKI ZA POŚREDNICTWEM LGD SWDP

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 marca 2013r. dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Istotne dla beneficjentów zmiany dotyczą załącznika nr 2 do LSR Regulamin Organu Decyzyjnego – Rady oraz załącznika nr 9 do LSR Procedura konkursów – do obu załączników wprowadzono zapis, który będzie obowiązywał we wszystkich naborach przeprowadzanych w 2013 i 2014 r.

„W sytuacji, gdy dwa lub więcej wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach tego samego działania uzyska tę samą liczbę punktów w punktacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, a nie wszystkie wnioski, które uzyskały tę samą liczbę punktów mieszczą się w limicie dostępnych środków, wówczas do finansowania zostaje wybrany projekt, który zapewnia realizację wskaźnika zapisanego w LSR, którego poziom jest osiągnięty na niższym poziomie – zgodnie z zestawieniem zawartym w sprawozdaniu z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” za rok poprzedzający rok, w którym beneficjent złożył wniosek. W sytuacji, gdy kilka wniosków które otrzymały tę samą liczbę punktów w punktacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków zakłada, iż przyczyni się do realizacji tego samego wskaźnika, o wybraniu bądź niewybraniu przez Radę Decyzyjną LGD operacji do finansowania decyduje kolejność wpływu wniosku do biura LGD (data i godzina przyjęcia wniosku)”.

DOKUMENTACJA  KONKURSOWA

1.   Ogłoszenie o naborze
2.   Wniosek o przyznanie pomocy
3.   Ekonomiczny Plan Operacji
4.   Oświadczenie działalność gosp.
5.   Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
6.   Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
7. Oświadczenie o powiązaniu
8.  Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości
9.   Wzór gwarancji
10.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
11. Instrukcja de minimis
12. Wzór zapytania ofertowego
13. Szablon do wyliczania momentu bazowego
14. Wykaz kodów wspierających
15. Załącznik nr 1 – Opis projektu
16. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nie korzystaniu ze środków pochodzących z innego programu w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych
17. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
18. Załącznik nr 4 – Oświadczenie beneficjenta o informowaniu LGD o statusie projektu
19. Załącznik nr 5 – Zgoda na wcześniejsze udostępnienie fiszki operacji
20.  Lokalne kryteria wyboru
21. Informacja dodatkowa
22. Minimalne wymagania
23. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
24. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.