Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

loga

 

W okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”  realizuje projekt pod nazwą „Przeskocz mur – aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszary wiejskie powiatu pleszewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 20 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 25-34 lat z obszarów wiejskich w powiecie pleszewskim.

W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowy obejmujący bezpłatne warsztaty komputerowe oraz warsztaty aktywności zawodowej.

Celem warsztatów będzie zdobycie umiejętności w zakresie:

 • podstaw obsługi systemu operacyjnego Windows;
 • wykorzystania edytora tekstów MS Word;
 • wykorzystania w pracy biurowej arkusza kalkulacyjnego MS Excel;
 • wykorzystania w pracy biurowej programu Power Point;
 • obsługi Internetu;
 • obsługi i wyszukiwania informacji za pomocą przeglądarki internetowej;
 • wykorzystania poczty elektronicznej;
 • nauki obsługi urządzeń biurowych, tj. fax, kserokopiarka, drukarka itp.;
 • napisania CV i listu motywacyjnego;
 • wyszukiwania ofert pracy;
 • poruszania się po rynku pracy;
 • autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • treningu motywacyjnego i wizażu;

Projekt obejmuje:

 • realizację jednego projektu dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich w ramach oddolnej inicjatywy;
 • realizację 60 godz. warsztatów komputerowych w zakresie nabycia umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych przez 19 kobiet i 1 mężczyznę długotrwale bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich;
 • realizację 18 godzin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez 19 kobiet i 1 mężczyznę długotrwale bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich;

Zakładane rezultaty obejmują:

 • objęcie wsparciem 19 kobiet i 1 mężczyzny długotrwale bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich powiatu pleszewskiego;
 • zdobycie kwalifikacji w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informatycznych przez 19 kobiet i 1 mężczyznę długotrwale bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich;
 • ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez 19 kobiet i 1 mężczyznę długotrwale bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich;
 • uzyskanie certyfikatów przez 19 kobiet i 1 mężczyznę długotrwale bezrobotnych w wieku 25 – 34 lata, z obszarów wiejskich;
 • wzrost motywacji i aspiracji zawodowych wskutek zwiększenia wiary we własne siły i umiejętności;
 • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości;
 • zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy;
 • nabycie umiejętności samoorganizacji;
 • podniesienie osobistych i zawodowych aspiracji;
 • podniesienie poziomu samooceny;
 • poprawa wizerunku;

Warunkiem udziału w warsztatach jest wiek w przedziale 25-34 lata, pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.