loga 

 

„Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w okresie od 10.01.2011r. do 31.05.2011r. realizuje projekt pod nazwą „Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim”. Projekt  realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projektem objęte zostanie 20 uczestników –  15 kobiet i 5 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących obszar powiatu pleszewskiego.

W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowy obejmujący bezpłatne warsztaty gastronomiczne, warsztaty w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej, szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztaty aktywności zawodowej.

Warsztaty gastronomiczne maja na celu przekazanie wiedzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia, planowania jadłospisów, treningu technik kulinarnych, praktycznego przygotowania posiłków regionalnych oraz posiłków charakterystycznych dla małej gastronomi. Dodatkowym elementem warsztatów będzie integracja uczestniczek i uczestników oraz trening pracy w zespole poprzez wspólne gotowanie.

Podczas warsztatów w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z wymogami prawnymi dot. prowadzenia działalności agroturystycznej, organizacji gospodarstwa agroturystycznego i oferowanych przez nie usług, marketingu i ekologii w agroturystyce, żywienia gości oraz zagadnieniem dziedzictwa kulturowego, jako elementu turystyki. W ramach warsztatów zaplanowany został wyjazd studyjny – wizyta w gospodarstwach agroturystycznych.

Tematyką szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą: wymogi prawne dot. rejestracji działalności gospodarczej, formy opodatkowania, planowanie działalności gospodarczej ( mini biznes plan), omówienie lokalnych instytucji i organizacji świadczących doradztwo mikroprzedsiębiorcom. Uczestniczkom i uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną również możliwości pozyskania Śródków na otwarcie działalności gospodarczej ( w tym działalności agroturystycznej) oraz finansowania działalności gospodarczej.

Celem warsztatów aktywności zawodowej jest zdobycie umiejętności w zakresie: pisana CV   i listu motywacyjnego, aktywnego poszukiwania pracy, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wizażu.

Zakładane rezultaty projektu to:

  • zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia małej gastronomi, usług cateringowych przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • zdobycie kwalifikacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • zdobycie kwalifikacji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • wzrost motywacji i aspiracji zawodowych wskutek zwiększenia wiary we własne siły    i umiejętności;
  •  zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy;
  • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości;
  • nabycie umiejętności samoorganizacji;
  • poprawa wizerunku.

Regulamin szkolenia