loga 

 

„Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w okresie od 10.01.2011r. do 31.05.2011r. realizuje projekt pod nazwą „Zielone światło – aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pleszewskim”. Projekt  realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projektem objęte zostanie 20 uczestników –  15 kobiet i 5 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zamieszkujących obszar powiatu pleszewskiego.

W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowy obejmujący bezpłatne warsztaty gastronomiczne, warsztaty w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej, szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztaty aktywności zawodowej.

Warsztaty gastronomiczne maja na celu przekazanie wiedzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia, planowania jadłospisów, treningu technik kulinarnych, praktycznego przygotowania posiłków regionalnych oraz posiłków charakterystycznych dla małej gastronomi. Dodatkowym elementem warsztatów będzie integracja uczestniczek i uczestników oraz trening pracy w zespole poprzez wspólne gotowanie.

Podczas warsztatów w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z wymogami prawnymi dot. prowadzenia działalności agroturystycznej, organizacji gospodarstwa agroturystycznego i oferowanych przez nie usług, marketingu i ekologii w agroturystyce, żywienia gości oraz zagadnieniem dziedzictwa kulturowego, jako elementu turystyki. W ramach warsztatów zaplanowany został wyjazd studyjny – wizyta w gospodarstwach agroturystycznych.

Tematyką szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej będą: wymogi prawne dot. rejestracji działalności gospodarczej, formy opodatkowania, planowanie działalności gospodarczej ( mini biznes plan), omówienie lokalnych instytucji i organizacji świadczących doradztwo mikroprzedsiębiorcom. Uczestniczkom i uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną również możliwości pozyskania Śródków na otwarcie działalności gospodarczej ( w tym działalności agroturystycznej) oraz finansowania działalności gospodarczej.

Celem warsztatów aktywności zawodowej jest zdobycie umiejętności w zakresie: pisana CV   i listu motywacyjnego, aktywnego poszukiwania pracy, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wizażu.

Zakładane rezultaty projektu to:

  • zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia małej gastronomi, usług cateringowych przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • zdobycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • zdobycie kwalifikacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • zdobycie kwalifikacji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez 15 kobiet i 5 mężczyzn;
  • wzrost motywacji i aspiracji zawodowych wskutek zwiększenia wiary we własne siły    i umiejętności;
  •  zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy;
  • podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości;
  • nabycie umiejętności samoorganizacji;
  • poprawa wizerunku.

Regulamin szkolenia

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.