ba0

Wnioskodawca:  Dom Kultury w Pleszewie 2009r. 

Tytuł projektu:  „Kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów pleszewskiej wsi.

Cel projektu:

Celem operacji jest podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania poprzez coraz większe zaspokajanie rosnących potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi, co przyczyni się do kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców wsi, oraz pozwoli rozwijać i zachować dziedzictwo kulturowe na tych obszarach. Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez m.in. promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów i zwyczajów. Animowanie lokalnej społeczności i zachęcanie jej do aktywnego udziału w realizacji operacji rekomendowanych w ramach przedsięwzięcia.

Wartość projektu: 24 569,58zł 

Kwota dofinansowania: 1 066,59zł 

Zakres operacji:

Głównym celem projekty jest organizacja dożynek, które na terenie Miasta i Gminy Pleszew organizowane są co roku w innej wsi sołeckiej, jest podniesienie świadomości mieszkańców wsi, zaspokajanie rosnących potrzeb kulturalnych i społecznych tego środowiska, oraz kultywowanie i rozwój lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 23.02.2011

Realizacja projektu została zakończona w dniu 29.06.2011

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

dkp-ii-1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.