Lokalna Strategia Rozwoju

LSR

 

Lokalna Strategia Rozwoju została wypracowana przez szerokie grono przedstawicieli 3 różnych środowisk: przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i społeczne. Grupy te pochodziły z terenu 6 gmin powiatu pleszewskiego: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin oraz Gizałki. Głównym celem działań był zrównoważony rozwój obszarów wiejskich ziemi pleszewskiej.

Obszar działania LGD charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużą odrębnością gospodarczą oraz odrębnością społeczną. Po licznych konsultacjach, odbytych szkoleniach, przeprowadzonych ankietach oraz wielu spotkaniach powstał dokument w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju. W trakcie tworzenia Strategii po przeprowadzonej analizie słabych i mocnych stron wypracowano trzy strategiczne kierunki działania:

  • Innowacja jako element rozwoju gospodarczego obszaru LGD.
  • Rozwój i integracja społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowe jako podstawa rozwoju jakości życia.

Niniejszy dokument ma za zadanie opisanie i scharakteryzowanie obszaru objętego działaniem LGD – „Wspólnie dla Przyszłości”, uzasadnienie i uszczegółowienie kierunków rozwoju LGD oraz wskazanie poszczególnych projektów, które ta grupa będzie realizowała.

Jako podstawowych autorów niniejszego opracowania należy wymienić: mieszkańców obszaru działania LGD WDP – przedstawicieli Gmin: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin, Gizałki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju – pobierz