informacja dla wszystkich benef.

27.03.2013r.

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI  W RAMACH DZIAŁAŃ „MAŁE PROJEKTY”,  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” KTÓRZY SKŁADAJĄ WNIOSKI ZA POŚREDNICTWEM LGD SWDP

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” informuje iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 marca 2013r. dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Istotne dla beneficjentów zmiany dotyczą załącznika nr 2 do LSR Regulamin Organu Decyzyjnego – Rady oraz załącznika nr 9 do LSR Procedura konkursów – do obu załączników wprowadzono zapis, który będzie obowiązywał we wszystkich naborach w 2013r.:

„W sytuacji, gdy dwa lub więcej wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach tego samego działania uzyska tę samą liczbę punktów w punktacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji,                               a nie wszystkie wnioski, które uzyskały tę samą liczbę punktów mieszczą się w limicie dostępnych środków, wówczas do finansowania zostaje wybrany projekt, który zapewnia realizację wskaźnika zapisanego w LSR, którego poziom jest osiągnięty na niższym poziomie – zgodnie                      z zestawieniem zawartym w sprawozdaniu z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” za rok poprzedzający rok, w którym beneficjent złożył wniosek. W sytuacji, gdy kilka wniosków które otrzymały tę samą liczbę punktów w punktacji wg lokalnych kryteriów wyboru wniosków zakłada, iż przyczyni się do realizacji tego samego wskaźnika, o wybraniu bądź niewybraniu przez Radę Decyzyjną LGD operacji do finansowania decyduje kolejność wpływu wniosku do biura LGD (data i godzina przyjęcia wniosku)”.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.