PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Informacja o posiedzeniu Rady Decyzyjnej

Wyłączone

W zawiązku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020″, w dniu 6 marca 2017 r. zaplanowane zostało posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD.

Posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w biurze Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” Czermin 47, 63-304 Czermin o godzinie 9:00.

Zakres tematyczny operacji w ramach zakończonych naborów to:

 1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej.

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ W DNIU 06.03.2017 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie obecności i prawomocności posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej – sekretarzy zebrania.
 5. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020″
 7. Wypełnienie kart oceny zgodności z LSR oraz karty oceny projektów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji dot. złożonych wniosków w ramach naborów.
 8. Przygotowanie list rankingowych operacji wybranych do dofinansowania.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie posiedzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.