Dokumenty legislacyjne

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2018.140 t.j.) klik
 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j.) klik
 3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.562 t.j.) klik

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.772 t.j.) klik
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.2017.106) klik
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychaktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1822)  klik
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanierealizacja działańzakresie współpracylokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1839)  klik
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r.
  w sprawie szczegółowych warunkówtrybu przyznawania pomocy finansowejramach poddziałaniaWsparcie przygotowawczeobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.85) klik

LEGISLACJA UE

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

 1. Aktualne dokumenty programowe dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 .
 2. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 (aktualizacja sierpień 2017 r.) klik

 

 

 

 

Projekt Ksiegi wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020