Dokumenty strategiczne

DOKUMENTY STRATEGICZNE

1. LSR wraz z załacznikami_aktualizacja_styczeń_2018

2. Budżet

3. Lista członków LGD

4. Lista członków organu decyzyjnego LGD

5. Regulamin Organu Decyzyjnego

6. Statut LGD

7. Umowa ramowa

8. Harmonogram naboru wniosków_aktualizacja

9. Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 2016 r.

10. Załącznik nr 6 do umowy ramowej – Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura

11. Załącznik nr 7 do umowy ramowej – Plan szkoleń organu decyzyjnego i pracowników biura

12.Harmonogram realizacji planu komunikacji
2016 r 2017 r 2018 r

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

1. Kryteria wyboru operacji_podejmowanie działalności gospodarczej

2. Kryteria wyboru operacji_rozwijanie działalności gospodarczej

3. Kryteria wyboru operacji_operacje z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej

4. Kryteria wyboru operacji_granty

 

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI DLA PROJEKTÓW INNYCH NIŻ SKŁADANE PRZEZ LGD ORAZ DLA OPERACJI WŁASNYCH (Z WYŁĄCZENIEM GRANTÓW)

1. Procedury oceny i wyboru operacji
1a. Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji
1b. Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji
1c. Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji
1d. Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji – Rejestr interesu
1e. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji PROTEST
1f. Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji
1g. Załącznik nr 6a do Procedury oceny i wyboru operacji
1h. Załącznik nr 7

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI – GRANTY

1. Procedury ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów
Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_karta zgodności z LSR
Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców_karta weryfikacji PROW
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru Grantobiorców_wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_wzór umowy Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem
Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru Projektów Grantowych_protokół kontrola
Załącznik nr 7 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_deklaracja bezstronności
Załącznik nr 8 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ośw. o wykluczeniu z głosowania
Załącznik nr 9 do Procedury oceny Grantobiorców_rejestr interesu
Załącznik nr 10 do Procedury oceny Grantobiorców_ wzór odwołanie
Załącznik nr 12 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ankieta monitorująca
Załącznik nr 13 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_karta oceny formalnej
Załącznik nr 14 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ośw. pracowników Załącznik nr 15 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_oświadczenie VAT_granty
Załącznik nr 16 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców Oświadczenie-własciciela-nieruchomosci_granty