Dokumenty strategiczne

DOKUMENTY STRATEGICZNE

1. LSR wraz z załacznikami_aktualizacja_styczeń_2018

2. Budżet

3. Lista członków LGD

4. Lista członków organu decyzyjnego LGD

5. Regulamin Organu Decyzyjnego

6. Statut LGD

7. Umowa ramowa

8. Harmonogram– aktualizacja lipiec 2018 r.

9. Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej 2016 r.

10. Załącznik nr 6 do umowy ramowej – Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura

11. Załącznik nr 7 do umowy ramowej – Plan szkoleń organu decyzyjnego i pracowników biura

12.Harmonogram realizacji planu komunikacji
2016 r 2017 r 2018 r

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

1. Kryteria wyboru operacji_podejmowanie działalności gospodarczej

2. Kryteria wyboru operacji_rozwijanie działalności gospodarczej

3. Kryteria wyboru operacji_operacje z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej

4. Kryteria wyboru operacji_granty

 

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI DLA PROJEKTÓW INNYCH NIŻ SKŁADANE PRZEZ LGD ORAZ DLA OPERACJI WŁASNYCH (Z WYŁĄCZENIEM GRANTÓW)

1. Procedury oceny i wyboru operacji
1a. Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji
1b. Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji
1c. Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji
1d. Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji – Rejestr interesu
1e. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji PROTEST
1f. Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji
1g. Załącznik nr 6a do Procedury oceny i wyboru operacji
1h. Załącznik nr 7

PROCEDURY OCENY I WYBORU OPERACJI – GRANTY

1. Procedury ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów
Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_karta zgodności z LSR
Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców_karta weryfikacji PROW
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru Grantobiorców_wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_wzór umowy Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_wniosek o rozliczenie grantu ze sprawozdaniem
Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru Projektów Grantowych_protokół kontrola
Załącznik nr 7 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_deklaracja bezstronności
Załącznik nr 8 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ośw. o wykluczeniu z głosowania
Załącznik nr 9 do Procedury oceny Grantobiorców_rejestr interesu
Załącznik nr 10 do Procedury oceny Grantobiorców_ wzór odwołanie
Załącznik nr 12 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ankieta monitorująca
Załącznik nr 13 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_karta oceny formalnej
Załącznik nr 14 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_ośw. pracowników Załącznik nr 15 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców_oświadczenie VAT_granty
Załącznik nr 16 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców Oświadczenie-własciciela-nieruchomosci_granty