LSR 2014-2020

Zastosowanie oddolnej inicjatywy w budowaniu Strategii LGD „Wspólnie dla Przyszłości”  na lata 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru  objętego działaniami LGD stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” na każdym etapie jej budowania zostanie wypracowana  w oparciu o liczne konsultacje społeczne. Formę tą określa się jako oddolną inicjatywę polegającą na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego szerokiego grona mieszkańców, instytucji i organizacji.

LSR utworzona na obszarze działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” jest dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

Zastosowano 4 partycypacyjne metody konsultacji.

 1. Spotkania z mieszkańcami w gminach obejmujących obszar LGD: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew na etapie budowy LSR (w każdej gminie po 2 spotkania):
  • z sektorem  społecznym i publicznym (KGW, OSP, stowarzyszenia, fundacje, Rady Sołeckie, przedstawiciele gmin, mieszkańcy LGD).
  • z sektorem prywatnym – rolnicy, mikroprzedsiębiorcy oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców ( stowarzyszenia zrzeszające  przedsiębiorców, kastry, MŚP)
 2. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich z wypełnieniem ankiety wywiadu dla każdego ankietowanego na podstawie opracowanego scenariusza.
 3. Przeprowadzenie ankiety – analizy obszaru pn: „Jak powinny rozwijać się nasze tereny wiejskie?”- podczas spotkań z mieszkańcami oraz umieszczono je na stronie lgd.pleszew.pl. Pytania ankietowe będą służyły konstruowaniu celów i były sformułowane częściowo w formie otwartej, tj. zawierały prośbę o wskazanie największych problemów i potrzeb mieszkańców obszaru, w określonych dziedzinach życia oraz wypunktowanego spisu problemów  i propozycji ich rozwiązania, z którego respondent miał wybrać te, które jego zdaniem są najważniejsze.
 4. Opracowano fiszki projektowe (arkusze proponowanych projektów w ramach realizacji strategii na lata 2014-2020), które zostaną wypełnione przez wszystkie grupy społeczne  i sektory. Arkusze określać będą kierunki potrzeb wynikające z analizy SWOT w LSR . W fiszkach tych również określone będą  potrzeby finansowe przyszłych operacji. Podczas wypełniania i opisywania arkuszy pomysłów projektowych przez wszystkie grupy społeczne i sektory, w przypadku problemów zawsze pracownicy biura, członkowie zarządu, komisji rewizyjne oraz członków rady decyzyjnej stowarzyszenia będą pełnić funkcje konsultantów. W każdej gminie można będzie  złożyć arkusze projektowe oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne. Arkusze i ankiety można będzie można  przesłać również na adres Biura LGD: Czermin 47, 63-304 Czermin  oraz za pomocą poczty elektronicznej swdp@pleszew.pl; fajka@pleszew.pl; e.kaczmarek@pleszew.pl

LGD przystąpiło do pracy wspólnie ze społecznością lokalną, w pierwszej kolejności przeprowadzając jej analizę. Analiza pozwoliła określić jej skład, poznać głównych aktorów i na tej podstawie dobrać najtrafniejsze metody współpracy.

Stowarzyszenie powołało zespół ds. LSR składającego się z przedstawicieli wszystkich sektorów z zachowaniem parytetów, w którym żadna z grup nie jest grupą dominującą. Zadaniem zespołu jest koordynowanie prac nad LSR oraz jej realizacji. Zespół będzie czuwał oraz przeprowadzał konsultacje ze społecznością lokalną z obszaru działania LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” przy jej aktualizacji. Podstawą do aktualizacji LSR będą wyniki ewaluacji przeprowadzanej przez podmioty zewnętrzne i ewaluacje wewnętrzną przeprowadzona przez Stowarzyszenie z zespołem ds. LSR pod koniec każdego roku. Konsultacje dotyczące zmian do LSR przeprowadzane będą do końca marca każdego roku. Zatwierdzanie zmian do LSR przez zarząd Stowarzyszenia do końca czerwca br. Ostatnie zmiany do LSR będą przeprowadzone przed ostatnim naborem wniosków.

Powyżej  scharakteryzowano metody, jakich Stowarzyszenie użyło dla zapewnienia oddolnego charakteru niniejszej LSR. Metody te gwarantują udział społeczności lokalnej w procesie tworzenia strategii i jej realizacji oraz przewidziano konsultacje LSR przy jej aktualizacji.

Podstawą do zastosowania powyższych  metod konsultacji społecznych są:

 1. Wyniki diagnozy obszaru. Największe społeczne problemy obszaru.
 2. Doświadczenie LGD w realizacji poprzedniej LSR 2007-2013 oraz kolejno przeprowadzone ewaluacje wdrażania LSR
 3. Wyniki spotkań z mieszkańcami obszaru realizowanymi przez cały okres wdrażania  LSR 2007-2013.
 4.  Konsultacje społeczne podczas końcowej ewaluacji wdrażania LSR 2007-2013.
 5. Analiza złożonych projektów podczas konkursów na wdrażanie LSR 2007-2013.
 6. Potrzeby wyrażone podczas spotkań aktywizujących realizowanych w ramach funkcjonowania LGD.

Dokumentami potwierdzającymi przeprowadzoną analizę oraz dane do budowy LSR wspólnie z mieszkańcami obszaru będą ankiety, ogłoszenia, listy obecności, zdjęcia.

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI.

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI cd.