Mikroprzedsiębiorstwa 2011

04.05.2011r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA

„TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

                                                         

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 4 LEADER, dzialanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

Termin składania wniosków: od 18.05.2011 do 31.05.2011r.   

1. Ogłoszenie o naborze

2. Wniosek o przyznanie pomocy

3. Ekonomiczny Plan Operacji

4. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

5. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

6. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

7. Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

8. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

9. Instrukcja do Ekonomicznego Planu Operacji

10. Wzór zapytania ofertowego

11. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

12. Wykaz niezbędnych dokumentów

13. Załącznik nr 1 – Opis projektu

14. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nie korzystaniu ze środków pochodzących z innego programu w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych

15. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

16. Załącznik nr 4 – Oświadczenie beneficjenta o informowaniu LGD o statusie projektu

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Rolnistwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011r

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010r

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009r

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r

oraz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.