NABÓR 10/2018

1. Ogłoszenie_podejmowanie działalności gospodarczej
2. Kryteria wyboru operacji_podejmowanie działalności gospodarczej
3. Fiszka operacji_podejmowanie działalności gospodarczej
4. Wniosek o przyznanie pomocy – pdf (wersja 3z)
5. Wniosek o przyznanie pomocy – excel (wersja 3z)
6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)
7. Biznesplan – pdf (wersja 3z)
8. Biznesplan – doc (wersja 3z)
9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z)
10. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu
11. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
12. Załącznik do umowy o przyznaniu pomocy – wykaz działek ewidencyjnych (wersja 3z)
13. Wniosek płatność – pdf (wersja 3z)
14. Wniosek o płatność – excel (wersja 3z)
15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
16. Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
17. Załącznik nr 3 do wniosku o płatność – sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór)
18. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
19. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Dodatkowo zamieszczamy również wzory formularzy dokumentów w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis
20. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
21. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza. de minimis

Jednocześnie informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju oraz Procedury Wyboru Operacji obowiązujące w ramach naboru znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020, zakładka rozwijana: dokumenty strategiczne.

Opublikowano: 14.02.2018 r.