NABÓR 11/2018

1. Ogłoszenie o konkursie
2. Kryteria wyboru operacji
3. Fiszka operacji
4. Wniosek o przyznanie pomocy – pdf (wersja 3z)
5. Wniosek o przyznanie pomocy – excel (wersja 3z)
6. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – pdf (wersja 3z)
7. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – excel (wersja 3z)
8. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy_wersja zaktualizowana 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)
9. Biznesplan – doc (wersja 3z)
10. Biznesplan – pdf (wersja 3z)
11. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z)
12. Biznesplan – tabele finansowe
13. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pdf
14. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – excel
15. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
16. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
17. Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy-zestawienie rzeczowo-finansowe (wersja 6z)
18. Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy-wykaz działek ewidencyjnych (wersja 6z)
19. Ząłącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy-kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (wersja 6z)
20. Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy-kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych… (wersja 6z)
21. Wniosek o płatność – pdf (wersja 3z)
22. Wniosek o płatność – excel (wersja 3z)
23. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
24. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
25. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór)
26. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu
27. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Dodatkowo zamieszczamy również wzory formularzy dokumentów w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis
28. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
29. Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza. de minimis

Jednocześnie informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju oraz Procedury Wyboru Operacji obowiązujące w ramach naboru znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020, zakładka rozwijana: dokumenty strategiczne.

Opublikowano: 14.02.2018 r.