WYNIKI 14/2018/G

WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ

1. Wyniki oceny formalnej
2. Wyniki oceny zgodności z PROW 2014-2020

Opublikowano 10.04.2018 r.

WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 10.04.2018 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 14/2018/G w ramach zakresu tematycznego promocja obszaru objętego LSR.
Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania na adres biura LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin. Wzór odwołania znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

1. Lista operacji zgodnych z LSR (operacje wybrane)
2. Wzór odwołania
3. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 10.04.2018 r.

Opublikowano 11.04.2018 r.

INFORMACJA RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 26.04.2018 R.

Informujemy, iż w związku z brakiem odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej z dnia 10.04.2018 r. w stosunku do złożonych wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 14/2018/G, Rada Decyzyjna na drugim posiedzeniu w dniu 26.04.2018 r. utrzymała w drodze uchwał podjęte decyzje odnośnie operacji wybranych oraz ostatecznie zatwierdziła w drodze uchwał listy rankingowe.

Jednocześnie nadmieniamy, że w związku z brakiem odwołań w ramach naboru nr 14/2018/G listy rankingowe nie uległy zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 26.04.2018 r

Opublikowano dnia 29.04.2018 r.