WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 05.04.2018 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 9/2018 w ramach zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy,  że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r., Poz. 140 t. j.) od  decyzji Rady Decyzyjnej przysługuje możliwość złożenia protestu w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma do Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Formularz protestu znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR_nabór 9-2018
2. Lista operacji wybranych do dofinansowania_nabór 9-2018
3. Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji_formularz protestu
4. Protokół z dnia 05.04.2018 r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 06.04.2018 r.

PROTOKOŁY DOT. ROZPATRYWANYCH PROTESTÓW

1. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 26.04.2018 r.
2. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 18.05.2018 r.

WYNIKI PONOWNEJ OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 21.05.2018 r.

Informujemy, że w dniu 21.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym dokonano ponownej oceny wniosków
o przyznanie pomocy ukierunkowanej na objęte protestem kryteria wyboru operacji.
Ponowna ocena odbyła się w związku
z otrzymanymi  stanowiskami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w stosunku do złożonych protestów dla wniosków o przyznanie pomocy oznaczonych indywidualnym numerem sprawy: SWDP/9/2018/1, SWDP/9/2018/9 oraz SWDP/9/2018/11. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 21.05.2018 r. Jednocześnie informujemy, że Rada Decyzyjna po dokonaniu ponownej oceny w zakresie wskazanych w protestach kryteriach wyboru operacji, nie znalazła nowych okoliczności, które pozwoliłyby na zmianę dotychczasowej decyzji nawet w odniesieniu do uzasadniania w przekazanych stanowiskach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 14.05.2018 r. Rada Decyzyjna utrzymała zatem swoje stanowiska dot. oceny przedmiotowych wniosków. W związku z powyższym zmianie nie uległy: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków  oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  dla naboru nr 9/2018 oraz lista operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018 .

1. Protokół z dnia 21.05.2018r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 24.05.2018 r.

WYNIKI PONOWNEJ OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 18.06.2018 r.

Informujemy, że w dniu 18.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym dokonano ponownej oceny wniosku
o przyznanie pomocy ukierunkowanej na objęte protestem kryterium wyboru operacji.
Ponowna ocena odbyła się w związku
z otrzymanym  stanowiskiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w stosunku do złożonego protestu dla wniosku o przyznanie pomocy oznaczonego indywidualnym numerem sprawy: SWDP/9/2018/10. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 18.06.2018 r. Jednocześnie informujemy, że Rada Decyzyjna po dokonaniu ponownej oceny w zakresie wskazanego w proteście kryterium wyboru operacji, nie znalazła nowych okoliczności, które pozwoliłyby na zmianę dotychczasowej decyzji nawet w odniesieniu do uzasadniania w przekazanym stanowisku Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 08.06.2018 r. Rada Decyzyjna utrzymała zatem swoje stanowisko dot. oceny przedmiotowego wniosku. W związku z powyższym zmianie nie uległy: lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków  oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju  dla naboru nr 9/2018 oraz lista operacji wybranych do dofinansowania: tzn. operacji, które spełniają warunki wstępne, są zgodne z LSR oraz uzyskały minimalną liczbę punktów dla naboru nr 9/2018.

1.Protokół z dnia 18.06.2018 r. z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Opublikowano 20.06.2018 r.