Nabór 23/2019

Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Kryteria wyboru operacji

3. Fiszka operacji

4. Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

5. Wniosek o przyznanie pomocy – excel

6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

7. Wskazówki do formularzy wniosków

8. Biznesplan – pdf

9. Biznesplan – doc

10. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

11. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu

12. Rodo_klauzule_19.2-3

13. Rodo_klauzule_do karty wkładu rzeczowego_19.2-3

14. Rodo_klauzule_do-listy obecności-19.2-3

15. Umowa o przyznaniu pomocy

16. Wykaz działek ewidencyjnych – załącznik nr 2

17. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji

18. Wniosek o płatność – pdf

19. Wniosek o płatność – excel

20. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

21. Załącznik nr 2. wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

22. Wskazówki do formularzy wniosków xlsx

23. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

24. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

25. Poddziałanie 19.2 – pytania i odpowiedzi

26. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. informacja po realizacji operacji

27. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacji po realizacji operacji

28. Rodo_klauzule_19.2-3

29. Rodo_klauzule_do karty wkładu rzeczowego_19.2-3

30. Rodo_klauzule_do-listy-obecności-19.2-3

31. Wzór oświadczenia

32. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

33. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis

34. Instrukcja wypełniania tabeli w części d formularza de-minimis

Jednocześnie informujemy, że Lokalna Strategia Rozwoju oraz Procedury Wyboru Operacji obowiązujące w ramach naboru znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020, zakładka rozwijana: dokumenty strategiczne.

                                                                                                                                                                                                                                                          Opublikowano dnia 30.09.2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.