WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ:

Wyniki oceny zgodności z PROW 2014-2020

Wyniki oceny formalnej

Opublikowano dnia 29.06.2017 r. 

 

 

WYNIKI OCENY RADY DECYZYJNEJ Z DNIA 30.06.2017 r.

Informujemy, że Rada Decyzyjna dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017G w ramach zakresu tematycznego budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji Rady Decyzyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wybraniu/niewybraniu operacji do dofinansowania na adres biura LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin. Wzór odwołania znajduje się poniżej. Ponadto informujemy, że listy wyników mogą ulec zmianie z uwagi na procedurę odwoławczą. 

Protokół z dnia 30.06.2017 r.

Lista operacji, które nie przeszyły pozytywnej weryfikacji wstępnej

Lista operacji, które są zgodne z LSR (operacje wybrane)

Załącznik nr 10 do procedury oceny Grantobiorców – Odwołanie

Opublikowano dnia 03.07.2017 r.

 

 

Informujemy, iż w związku z brakiem odwołań od decyzji Rady Decyzyjnej z dnia 30.06.2017 r. w stosunku do złożonych wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 4/2017/G Rada Decyzyjna na drugim posiedzeniu w dniu 10.07.2017 r. utrzymała w drodze uchwał podjęte decyzje odnośnie operacji wybranych oraz ostatecznie zatwierdziła w drodze uchwał listy rankingowe.

Jednocześnie nadmieniamy, że w związku z brakiem odwołań w ramach naboru nr 4/2017/G listy rankingowe nie uległy zmianie.

Protokół z posiedzenia RD z dnia 10.07.2017

Opublikowano dnia 11.07.2017 r.