NABÓR 7/2017

1. Ogłoszenie

2. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (wersja 2z)

3. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami – pdf (wersja 2z)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. 

5. Biznesplan (wersja 2z)

6. Biznesplan – pdf (wersja 2z)

7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

8. Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu.

9. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

10. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – pdf

11. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

12. Fiszka operacji

13. Kryteria wyboru operacji

14. Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

15. Załącznik nr 1 do umowy  (wersja 5z)

16. Załącznik nr 2 do umowy (wersja 5z)

17. Załącznik nr 3 do umowy (wersja 5z)

18. Załącznik nr 3a do umowy (wersja 5z)

19. Wniosek o płatność (wersja 2z)

20. Wniosek o płatność (wersja 2z)

21. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r.

22. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór)

23. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

24. Procedury oceny i wyboru operacji

25. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

26. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Dodatkowo zamieszczamy również wzory formularzy dokumentów w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

27. Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis

28. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wprowadzono dnia 10.08.2017 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.