PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Nowa ankieta

Wyłączone

17.05.2013r.

NOWA ANKIETA MONITORUJĄCA BENEFICJENTA

Przypominamy o obowiązku składania do LGD ankiet monitorujących z realizacji operacji.

Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” mieszczącego się w Czerminie 47, w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpływu dotacji na konto beneficjenta pomocy.

Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia w oparciu o dane zwarte we wniosku o przyznanie pomocy, umowie przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Dane należy podawać z uwzględnieniem uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obowiązek złożenia ankiety wynika z umowy przyznania pomocy zawartej z podmiotem wdrażającym oraz podpisanego oświadczenia złożonego w LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.  Obowiązek złożenia ankiety dotyczy wszystkich beneficjentów Małych Projektów, Odnowy i Rozwoju Wsi, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, którzy otrzymali płatność ostateczną. Od dnia 13 maja 2013r. obowiązuje nowy wzór ankiety monitorującej, którą można pobrać na stronie internetowej www.lgd.pleszew.pl w zakładce Zrealizowane projekty, podzakładka Sprawozdawczość. Ankieta dostępna jest również poniżej:

ankieta do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.