Gmina Czermin

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

Gmina Czermin leży na północ od Pleszewa, w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego. Położona jest w krainie geograficznej zwanej Niziną Wielkopolską i stanowi część Wysoczyzny Kaliskiej rozciętej od północnego – wschodu doliną rzeki Prosny.

Gmina Czermin

Powierzchnia gminy wynosi 97,8 km2 , zamieszkuje ją blisko 5000 mieszkańców. Spośród 15 wsi w gminie 14 to wsie sołeckie. Zaliczamy do nich: Czermin, Żerocin, Broniszewice, Żbiki, Strzydzew, Mamoty, Skrzypnia, Żale, Psienie Ostrów, Łęg, Pieruszyce, Wieczyn, Pieruchy. Największą z nich są Broniszewice, które zamieszkuje ponad 20% ogółu mieszkańców.

Wschodnią granicę gminy na odcinku 12 km stanowi rzeka Prosna, tworząca niegdyś granice pomiędzy zaborem pruskim i rosyjskim. Sąsiadujemy z gminami Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin oraz Pleszew.

Przez północną część gminy przebiega równoleżnikowo droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków. Przez gminę Czermin przebiega również droga powiatowa, której łączna długość wynosi 59, 039 km. Gmina posiada także drogi gminne, których długość wynosi 77,620km.

Czermin dziś jest gminą, której mieszkańcy głównie utrzymują się z wysoko rozwiniętej produkcji rolnej. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale 15 ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą. Na terenie naszej gminy istnieje także wiele znaczących przedsiębiorstw, zajmujących się różnymi dziedzinami przedsiębiorczości, produkujące różnorodną gamę produktów i usług, szczególnie w branży kotlarskiej oraz budowlanej.

Gmina Czermina charakteryzuje się małym zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią 11,22% jej powierzchni, to jest 1098 ha.

 

HISTORIA GMINY

Czermin – siedziba władz gminy – wzmiankowana w roku 1304 z okazji nadania wsi Czirnin przez biskupa poznańskiego Andrzeja Szymanowica swoim bratankom z rodu Zarembów. Interesująca prezentuje się budynek Urzędu Gminy z ok. 1900 r. oraz piętrowa szkoła z ok. 1910 r.

Począwszy od roku 966, uznawanego za początek naszego państwa, okolice gminy Czermin znalazły się w granicach Polski. Niemal wszystkie miejscowości mają średniowieczną genezę. Najstarsze wzmianki w średniowiecznych dokumentach historycznych dotyczą Czermina – 1241 roku. Do czasu II rozbioru Polski w 1793 r., okolice Czermina nieprzerwanie wchodziły w skład Królestwa Polskiego. W wyniku rozbiorów Czermin znajdował się w granicach Królestwa Prus i należał do niego do roku 1871, z krótką przerwą w okresie 1807 – 1815 ( Księstwo Warszawskie). Od 1871 do 1918 r. okolice Czermina, podobnie jak zdecydowana większość dzisiejszej Wielkopolski wchodziły w skład Cesarstwa Niemieckiego. Począwszy od 1918 r. gmina Czermin ponownie znajduje się w granicach Polski. Gmina Czermin od 2000 r. używa własnego herbu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy. Jest to głowa żubra z kółkiem w nozdrzach na żółtym tle.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • Koła Gospodyń Wiejskich – 12 kół;, Ochotnicza Straż Pożarna – 9 jednostek
 • Klub Sportowy „ Gladiatorzy Sierszew – Pieruszyce”.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Urząd Gminy
 • Bank Spółdzielczy
 • Apteka
 • Przedszkola
 • Szkoły Podstawowe
 • Poczta
 • GS
 • SKR
 • GOPS
 • Zakład Gospodarki Komunalnej

 

STOWARZYSZENIA

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk”.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Wsi Grab „ Razem”.
 • Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin
 • Karaś – Broniszewice
 • Stowarzyszenie Miłośników Sołectwa „Czermin”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu gminy Czermin „Trzy do Zera”

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Do atrakcji turystycznych naszej gminy należą zabytki architektury świeckiej i sakralnej, tj. Kościoły oraz zespoły pałacowo – parkowe. Powierzchnia 7 parków podworskich, podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi łącznie 22 ha. Godnymi uwagi są następujące zabytki:

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Czerminie z 1725 r., drewniany. Ma rozbudowaną bryłę na palnie krzyża, gontowy dach oraz wieża zwieńczoną barokowym hełmem, wtopioną od strony zachodniej w nawę. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe.

Kościół p.w. św Michała Archanioła w Broniszewicach z 1899 r. znajduje się w nim krucyfiks barokowy i pacyfikał z XVIII w. Na zewnętrznej ścianie kościoła w 1997 r. odsłonięto tablicę poświęconą Stanisławowi Mikołajczykowi i współpracującemu z nim ks. Józefem Kledzikowym.

Kościół neobarokowy p.w. św. Piotra i Pawła w Broniszewicach z 1914 r. Murowany z wieżą zwieńczoną blaszanym hełmem.

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żegocinie z 1714 r. Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z pierwszej połowy XVII w. W sukience srebrnej z końca XVII w.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie z 1911 r., neogotycki murowany. Z parafii tej pochodzi biskup łowicki ks. prof. Andrzej Dziuba.

Kościół p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie z 1897 r. neogotycki, 2 – nawowy, murowany, ołtarz główny w kościele jest w stylu neobarokowym.

Pałac klasycystyczny w Grabiu, wybudowany ok. 1805 – 1810 r., rozbudowany w poł. XIX w. Wyremontowany po 1932 r., przy pałacu znajduje się klasycystyczna oficyna z I poł. XIX w. Oraz park krajobrazowy o pow. 14,65 ha.

Dwór w miejscowości Psienie Ostrów wybudowany ok. 1819 r. dla Wilhelma Purgolda w tzw. stylu „Królowej Anny” – nietynkowany na kamiennym cokole, z wieżą z ostrosłupowym hełmem w narożniku północno – zachodnim.

Dwór w Żegocinie, barokowy z końca XVIII w., przy dworze oficyna z ok. 1915 r. oraz zespół folwarczny i park z poł. XIX w. O pow. 4,80 ha, w którym znajdują się okazy drzew uznany za pomniki przyrody.

Pałac w Broniszewicach, neoklasycystyczny wybudowany w 1892 r. Dla Józefa Brandta, wokół pałacu znajduje się park krajobrazowy o pow. 5,73 ha. W pałacu mieści się Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św.Dominika.

Dwór w Skrzypni wybudowany prawdopodobnie w 2 ćw. XIX w. w stylu klasycystycznym, rozbudowany ok. 1900 r. o skrzydło północne i wieżę. Obok dworu znajduje się park krajobrazowy z 3 ćw. XIX w. o pow. 1,80 ha.

CIEKAWOSTKI KULTURALNE I CIEKAWI LUDZIE

Rozpowszechnieniem kultury na terenie gminy Czermin zajmują się dwa ośrodki kultury zlokalizowane w Czerminie i Żegocinie. Ośrodki prowadzą działalność kulturalno – oświatowo – sportową. Zorganizowane są w liczne kluby i sekcje zainteresowań. Integralną częścią ośrodka kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna z filiami w Broniszewicach i Grabiu. Biblioteka posiada księgozbiór liczony na 25,5 tysiąca woluminów. Koszysta z niej blisko 1100 osób. Miejscowe grupy i zespoły biorą udział w cyklicznych imprezach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskieji międzynarodowej. Ponadto na terenie gminy organizowane są liczne wydarzenia kulturowo – sportowe o randze lokalnej i regionalnej. W Broniszewicach znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, którą prowadzi Zgromadzenie Sióstr św.Dominika, zlokalizowany w zabytkowym pałacu. Dużą rolę w życiu społeczno – kulturalnym gminy odgrywa Straż Pożarna. Na terenie samorządu funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), z których 2: Czermin i Broniszewice zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie oddziały są ze sobą w stałej łączności. Jednostka Państwowej Straży Pożarnej usytuowana jest w Pleszewie. System ochrony przeciwpożarowej wzbogacają strażnice OSP zlokalizowane w różnych miejscowościach. W każdej miejscowości działają czynnie takie organizacje jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, Związki Młodzieżowe. Z początkiem 2005 roku przy Urzędzie Gminy utworzono Gminne Centrum Informacji służące wszystkim mieszkańcom w usługach teleinformatycznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.