PIERWSZE UMOWY NA REALIZACJĘ GRANTÓW PODPISANE

        W dniu 30 stycznia bieżącego roku Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” reprezentowany przez Prezesa Sławomira Spychaja oraz V-ce Prezesa Arkadiusza Ptaka podpisał z beneficjentami pierwsze umowy na realizację grantów.
„To historyczna chwila” – powiedział Arkadiusz Ptak, podkreślając fakt, że po raz pierwszy w ramach blisko 12-letniej działalności LGD umowy z grantobiorcami podpisywane są  w siedzibie stowarzyszenia, a nie jak dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim. Prezes Sławomir Spychaj podziękował wszystkim beneficjentom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie wniosków
o powierzenie grantów i podkreślił, że planowane do realizacji inicjatywy przyczynią się do rozwoju obszaru LSR oraz poprawią jakość życia jego mieszkańców.
W uroczystości wzięli również udział włodarze gmin Powiatu Pleszewskiego, z których inicjatywy w 2006 roku powstała Lokalna Grupa Działania.
W ramach niniejszego rozdania dofinansowanie otrzymało 7 beneficjentów:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa grantu Kwota grantu w zł.
1 Ochotnicza Straż Pożarna
w Niniewie
„Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Niniewie” 50.000,00
2 Gmina Gizałki „Budowa siłowni zewnętrznych
na terenie Gminy Gizałki”
31.814,00
3 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Pieruchy „NASZA WIEŚ” „Budowa altany wraz
z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Pieruchy”
49.996,00
4 Stowarzyszenie „DOLINA GISZKI” „Urządzenie placu zabaw
w miejscowości Sowina”
49.991,00
5 Wędkarski Klub Sportowy – KARP – TRZEBOWA „Rekreacyjne miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Trzebowa” 19.992,00
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach „Przebudowa Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach” 50.000,00
7 Bractwo Strzeleckie pw. św. Tekli w Dobrzycy „Budynek służący do obsługi terenu rekreacyjno – sportowego” 30.000,00

Wszystkim Grantobiorcom składamy gratulacje!

Fot. Anna Bogacz, UMiG Pleszew