Jak powstaliśmy?

Lokalna Grupa Działania została zawiązana w 2006 roku na terenie sześciu gmin: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin, Gizałki. Gminy te tworzą powiat pleszewski oraz są stowarzyszone w związku międzygminnym. Z inicjatywy przedstawicieli samorządu Wójta gminy Gołuchów Pana Marka Zdunka oraz Burmistrza gminy Pleszew Pana Mariana Adamka doszło do pierwszego spotkania informacyjnego z przedstawicielami pozostałych gmin powiatu pleszewskiego. W wyniku tego spotkania podjęto decyzję o budowaniu partnerstwa oraz realizacji Pilotażowego Programu Leader +. Kolejnym etapem było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami gmin. Celem pierwszego spotkania była szeroka informacja nt. programu, jego celów i założeń, natomiast drugie miało za zadanie wyłonienie osób chętnych do pracy przy budowie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 70 osób. W trakcie 6 kolejnych spotkań warsztatowych uczestnicy przygotowali ZSROW, oraz opracowali statut stowarzyszenia.

Po przeprowadzonych spotkaniach oraz konsultacjach społecznych zorganizowano spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, na którym decyzją ogółu, wyłoniono komitet założycielski LGD. Następnie na Walnym Zebraniu Członków wybrano 6-osobowy Zarząd, 12-osobową Radę Decyzyjną oraz 6-osobową Komisję Rewizyjną z zachowaniem wszelkich zasad budowania Lokalnej Grupy Działania.W latach 2006 – 2008 Lokalna Grupa Działania „ Wspólnie dla Przyszłości „ zrealizowała projekt z Pilotażowego Programu Leader + Schemat II pt: „ Wspólnie dla Przyszłości – razem zajdziemy dalej”. W trakcie realizacji PPL+ przeprowadzono szereg spotkań, które umożliwiły umocnienie partnerstwa w Stowarzyszeniu. Szeroko zakrojona informacja w społeczności lokalnej spowodowała, że do stowarzyszenia przystąpili nowi członkowie reprezentujący w szczególności sektor gospodarczy i społeczny. Kolejnym kluczowym etapem procesu budowy partnerstwa LGD WDP była inicjatywa przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Leader PROW 2007 – 2013. Podczas pracy warsztatowej uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z programem Leader PROW i jego strategicznymi celami i obszarami interwencji. Spotkania dotyczyły również wiedzy na temat procesów wdrażania programów i zarządzania projektami, procedur konkursowych oraz oceny wniosków.

Przygotowano także regulamin organu decyzyjnego „Rady stowarzyszenia” oraz wyłoniono członków Rady. Ogółem przeprowadzono 21 spotkań warsztatowo – szkoleniowych, w których uczestniczyli m. in.:

 • Członkowie organizacji pozarządowych (Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Fundacje),
 • Przedsiębiorcy (przedstawiciele kluczowych przedsiębiorstw z terenu działania LGD, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw),
 • Osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego w powiecie pleszewskim,
 • Mieszkańcy obszaru LGD, w tym rolnicy.Udział tak wielu osób reprezentujących szeroki przekrój społeczny umożliwił Lokalnej Grupie Działania „ Wspólnie dla Przyszłości” przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a także przygotowanie się do realizacji programu w kolejnych latach.

 

W jakim celu działamy?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, mających na celu:

 • aktywizowanie ludności wiejskiej,
 • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 • promocje obszarów wiejskich,
 • udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocy.

 


 

About Local Action Group

Why was Local Action Group created?

Local Action Group came into being in 2006 and it encompasses six communes: Pleszew, Gołuchów, Chocz, Dobrzyca, Czermin and Gizałki. The communes constitute the county of Pleszew and are associated within the Inter-Commune Association.  Representatives of all the communes decided to come togeter on the initiative of Marek Zdunek, the head of commune of Gołuchów and Marian Adamek, the Mayor of Pleszew Town and Commune. As a result, a decision was made to create a partnership and pursue Leader + program.

Meetings with inhabitants of the involved communes constituted the next stage of the project. The first objective was to spread information about the program and its aims. Subsequent conferences were held in order to appoint individuals willing to work on creation of Integrated Development Strategy for Rural Areas. Altogether 70 representatives participated in the meetings. During the next six workshop meetings a strategy was worked out and a statute of the Association drafted.

After public consultations and conferences a founding meeting for the Association was held where by the majority vote a Founding Committee of the Local Action Group was established. During the General Meeting, following all the rules of setting up a Local Action Group, three bodies were created: a six-person Board, twelve-person Decision Committee and a six-person Auditing Committee.

Between 2006 – 2008  Local Action Group “Together for the future” participated in the project for  Leader + program, entitled “Together for the future – together we will get further”. The project required us to have a series of conferences strengthening the partnership within the Association. An intensive promotional campaign resulted in acquiring new members representing various social and economic sectors.

Another key element in developing the Local Action Group “Together for the future” was creation of Local Development Strategy withing Leader PROW 2007 – 2013. The project participants took part in workshops allowing them to understand the idea of Leader PROW, its strategic aims and intervention strategies. An important element of the workshops were methods of project implementation, project management, competition procedures and criterion for application assessment.

Another step was creation of regulations of the Board and the appointment of its members. Altogether 21 study-workshop conferences were held. The participants included:

 • Non-Governmental Organizations: Farmers’ Wives’ Association, Volunteer Fire Department, Associations and Foundations,
 • Entrepreneurs (representatives of key businesses based within the LAG area, Agro-tourism farms, micro-business representatives),
 • local government unit representatives for the county of Pleszew,
 • inhabitants of the LAG area, including farmers. Participation of a wide spectrum of inhabitants allowed the LAG creation of the Local Development Strategy and prepared the LAG to pursue its aims for the future.

 

Why do we exist?

The Association works on the voluntary basis and it is a self-governing and non-profit body aiming at:

 • mobilizing inhabitants of rural areas,
 • pursuing Local Strategy of Development,
 • promoting rural areas,
 • lending support for the inhabitants within Local Strategy of Development as far as project creation and raising funding.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.