TiRM 2011 OGŁOSZENIE WYNIKOW

15.06.2011r.

Informacje o wynikach konkursu o przyznanie pomocy w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013.

W dniu 15 czerwca 2011 roku odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, na którym dokonano oceny wniosków pod względem zgodności  z Lokalną Strategia Rozwoju oraz z lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji.

Poniżej znajduje się lista rankingowa ocenionych projektów;

Lista rankingowa „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Jednocześnie informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Rady rozpatrywane będą odwołania przygotowane prawidłowo pod względem  formalnym.

Za prawidłowe pod względem formalnym uznaje się odwołanie które:

– wpłynie do biura „Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości”, Czermin 47, 63-304 Czermin – do dnia 27.06.2011r.- decyduje data wpływu.

– złożone będzie na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lgd.pleszew.pl

– zostanie wypełnione komputerowo, bądź na maszynie do pisania,

– zawierać będzie: pisemne uzasadnione odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach procedury wyboru,

– zostanie podpisana przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadająca pełnomocnictwo wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,

Formularz odwołania

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.