PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Efekty wdrażania LSR w latach 2016-2023

Wyłączone

Informacja o stanie realizacji LSR, w latach 2016-2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” w latach 2016-2023 realizowała Lokalną Strategię Rozwoju na terenie 6 gmin powiatu pleszewskiego, tworzącą obszar działania strategii. W tym czasie pomoc przyznana oraz kwota wypłacona LGD i naszym beneficjentom w ramach celów ogólnych wyniosła 1 942 666 74€.

W Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane były 2 cele ogólne: Cel Ogólny I – Poprawa jakości życia, aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja turystyki na obszarze LGD SWDP – realizacja budżetu na koniec 2023 roku wynosiła  1 212 578,14€, co stanowi 84,32% środków przeznaczonych na ten cel oraz Cel Ogólny II -Wzmacnianie i rozwój  sektora gospodarczego z realizacją budżetu  na koniec 2023 roku – 730 088,60 € co stanowi 65,42% środków przeznaczonych na ten cel.

 W ramach I celu ogólnego  realizowane były następujące cele szczegółowe:

 1. Wzrost wiedzy i umiejętności społeczeństwa obszaru LGD oraz aktywnego udziału mieszkańców w działaniach lokalnych;
 2. Wzrost aktywności społeczeństwa w oparciu o obiekty infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej;
 3. Wzrost oferty turystycznej regionu;

Projekty, które były realizowane przez wnioskodawców wpisywały się w następujące przedsięwzięcia:

 1. Organizacja niecyklicznych wydarzeń integracyjnych, kulturalnych i sportowych;
 2. Organizacja warsztatów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców, w tym z zakresu: OZE, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zdrowego trybu życia;
 3. Organizacja warsztatów i szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców, organizowanych przez LGD, w tym z zakresu: OZE, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zdrowego trybu życia;
 4. Działania służące zachowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, w tym: tradycji, zwyczajów i obyczajów;
 5. Rozwijanie i/lub wyposażenie obiektów spełniających funkcje społeczne, kulturalne i sportowo -rekreacyjne;
 6. Przedsięwzięcia promocyjne związane z regionem;
 7. Przedsięwzięcia związane z turystyką w ramach projektów współpracy;
 8. Ochrona i promocja zabytków;

W ramach II celu ogólnego  realizowany był cel szczegółowy: Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych, należących do grupy defaworyzowanej oraz przedsięwzięcie pn: Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy z uwzględnieniem osób bezrobotnych należących do grupy defaworyzowanej.

Informacja o stanie realizacji LSR – Projekty współpracy

LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” do roku 2022 zrealizowało dwa projekty współpracy. Zrealizowany został międzyregionalny projekt współpracy pod nazwą: „Razem Odkrywamy Wielkopolskę – Edukacja i Rekreacja (ROWER)” we współpracy z LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Rezultatami projektu było: utworzenie 9 miejsc rekreacyjnych z samoobsługową stacją naprawy rowerów na obszarze 2 partnerskich LGD oraz zorganizowanie kursu na instruktora turystyki rowerowej.

Drugi z nich, to międzyregionalny projekt współpracy pod nazwą: „PROSNA – Popłyń Rzeką Otwórz Się Na Atrakcje” zrealizowany we współpracy z LGD 7 „Kraina Nocy i Dni”. Celem projektu było zwiększenie skali turystyki kajakowej na obszarze LGD poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru, utworzenie szlaku kajakowego, budowę małej architektury turystycznej dla kajakarzy i turystów oraz propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Rezultatami projektu było powstanie 10 przystani kajakowych, miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych, jednocześnie przygotowano mapę promocyjną obszaru dwóch LGD-ów biorących udział w projekcie oraz gadżety promocyjne (m. in. latarka czołowa, torba rowerowa, ręcznik turystyczny). Podjęte działania wpłynęły na aktywizację mieszkańców oraz rozpoznawalność marki Stowarzyszenia.

 Informacja o stanie realizacji LSR – Podpisane umowy

W latach 2018-2023 LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” podpisała 106 umów na realizację projektów grantowych, m.in. na szkolenia, warsztaty, wydarzenia kulturalne i sportowe, a także na zadania inwestycyjne o wartości od 5 000,00 do 50 000,00 zł. Grantobiorcy uzyskali na realizację projektów grantowych z budżetu LGD łącznie 2 607 550,19zł

Przez czas realizacji strategii, 14 wniosków otrzymało dofinansowanie na duże projekty inwestycyjne. Kwota pomocy dla wnioskodawców wyniosła łącznie 2 510 054,00zł, natomiast  kwota obciążająca budżet to 3 145 460,00zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, gdyż kilku wnioskodawców złożyło pismo o zwiększenie kwoty pomocy.

Dużą część budżetu LSR stanowi wsparcie przedsiębiorców, z której skorzystało 19 istniejących firm oraz 12 osób młodych z grupy defaworyzowanej, tj ludzi młodych do 30 roku życia, co najmniej 1 miesiąc bezrobotna. Przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą podpisali umowy na dofinansowanie w wysokości 3 444 382,00 zł, natomiast osoby młode z terenu LGD zakładający własną działalność gospodarczą otrzymały kwotę ryczałtową w wysokości 60 000,00 zł, łącznie na ten cel wydatkowane zostało 720 000,00 zł.

Równocześnie z realizacją budżetu LGD pozyskuje środki na zarządzanie, aktywizację i prowadzenie biura. Wysokość tych środków jest jednak uzależnione od ilości wypłaconych środków naszym beneficjentom.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.