PleszewGizałkiDobrzycaGołuchówCzerminChocz

Spotkania konsultacyjne

loga i treśćOperacja pn. Wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że w dniach:

– 06.06.2022r. Zajezdnia Kultury ul. Kolejowa 3;

– 08.06.2022r. Sala Ośrodka Kultury w Czerminie, Czermin 49a;

– 10.06.2022r. Sala Widowiskowa przy GOK w Choczu, ul. Żeromskiego 2;

– 13.06.2022r. Dobrzyca, Gminne Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10;

– 14.06.2022r. Gołuchów, Sala byłej biblioteki przy Urzędzie Gminy, ul. Lipowa 1;

– 20.06.2022r. Gminne Centrum Kultury w Gizałkach, Tomice, ul. Wrzesińska 16,

odbyły się konsultacje społeczne w ramach przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

We wszystkich 6 gminach będących częścią LGD Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące diagnozy w zakresie potrzeb podmiotów, słabych i mocnych stron naszego obszaru, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych, a także wypracowaniu celów działań, w ramach tworzonej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówione zostały przykłady innowacyjnych rozwiązań z zakresu cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu oraz zmian demograficznych i partnerstwa. Podczas konsultacji przyjmowane były wnioski dotyczące budowy LSR, a następnie dokonana zostanie ich analiza. Najbardziej strategiczne i mające wpływ na rozwój terenu, objętego LSR propozycje, zostaną wzięte pod uwagę w nowej analizie SWOT. W ramach wszystkich spotkań przekazana została informacja o współfinansowaniu LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas spotkań poruszono szereg istotnych kwestii. Uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat obszarów w ramach, których nowa LSR powinna być tworzona. Podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi celów, jakie powinny znaleźć się w nowej strategii.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniach konsultacyjnych, zaangażowanie i wiele cennych uwag.

O spotkaniach konsultacyjnych informowaliśmy poprzez naszą stronę internetową, facebook, a także poprzez umieszczenie informacji w lokalnej prasie. Staraliśmy się również dotrzeć z informacją o spotkaniach konsultacyjnych po przez wysłane pocztą e-mail. Zapraszaliśmy na spotkania również poprzez wykonywanie telefonów do pracowników poszczególnych gminach, przedstawicieli organizacji pozarządowych, domów kultury czy członków LGD. Informacje zostały również zamieszczone na stronach gminnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

• Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. 62-7416891, e-mail swdp@pleszew.pl

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Dane będą udostępniane tylko innym organom zgodnie z przepisami prawa,

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2028 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.